در محضر قرآن ۲۹۸ | یک باغ اضافه!

یک باغ اضافه!

انگار خدا دلش نمی‌آید انسان را در آیات عذاب نگه دارد. سوره الرحمان که می‌خواهد نظام رحمانی خلقت را نشان دهد، تأکید می‌کند ج