در محضر قرآن ۲۹۳ | امان از بی‌آبرویی

امان از بی‌آبرویی

شکل واقعی من و تو چیست؟ سگ؟ خوک؟ گرگ؟ یا چیز دیگر؟ پناه بر خدا از اینکه غیر انسان وارد بهشت شویم! ف