امام خامنه‌ای ۲۹۱ | خدای سخن

خدای سخن

ادبیات در حقیقت رابط میراث فرهنگی یک کشور از نسلی به نسل دیگر است؛ ادبیات است که اتصال یک ملت را به گذشته خودش، و فرزندی را به پدر نسلی خودش، ایجاد و حفظ و ثبت می‌کند. خوشبختانه ادبیات سلف ما همه‌اش در جهت ارزش‌های ال