ایام ویژه ۲۸۳ |بی‌سیم‌چی

بی‌سیم‌چی

«من اصلاً خبر نداشتم که اخبار هولناک پاوه، به کسی برسد و امام خمینی و ملت، از جریان پاوه باخبرند. فکر می‌کردم که در محاصره ضدانقلاب در آن شب وحشتناک، به شهادت می‌رس