ایام ویژه ۲۶۵ | ارتشی که در دنیا نظیر ندارد

ارتشی که در دنیا نظیر ندارد

به دلیل بارش برف سنگین، عده‌ای از مردم گرفتار شده بودند. تدبیر بر آن بود که مردم با خودروهای ارتش به مناطق امن منتقل شوند. مردم در حال سوارشدن بودند، ام