ایام ویژه ۲۷۳ | چگونه پیروزی را به شکست تبدیل کنیم؟

چگونه پیروزی را به شکست تبدیل کنیم؟

مشرکان برای انتقام کشتگانشان در جنگ بدر لشکری پنج‌هزارنفره جم