ایام ویژه ۲۵۷ | مالکوم ایکس، رهبر مسلمانان سیاه‌پوست آمریکا

مالکوم ایکس، رهبر مسلمانان سیاه‌پوست آمریکا

شش‌ساله بود که پدرش را به خ